Analys av dina förutsättningar

Analys av dina förutsättningar
 
Mål för månaden

Under den närmaste månaden ska du jämföra dig med verkligt effektiva säljare. Det blir en intressant slutanalys för dig.
 

Generella iakttagelser kring vad en effektiv säljare är för person

1. Lång och stor erfarenhet ger inte något direkt mått på effektivitet i säljarbetet

2. Företagskultur har en mycket stor inverkan på säl­jarens arbetsinriktning och effektivitet.

3. Säljarens privatfunktion i form av familjeförsörjare kan ha en hämmande inverkan på hans effektivitet, liksom hans bakgrund baserad på arv och miljö och hans sociala liv utanför yrket.

4. Effektiva säljare är i högre grad aktiva och prak­tiska människor. I lägre grad reflekterande och logi­ska.

5. Säljare som har goda affärsresultat är ofta mindre blyga än svensken i allmänhet.

6. Framgångsrika säljare har i högre grad ett äkta, ärligt, naturligt och okonstlat uppträdande: De för­söker i mycket hög grad vara sig själva. Mindre framgångsrika människor söker däremot ofta att likna förebilder.

7. Framgångsrika säljare tar i högre grad kamp för att uppnå sina mål.

8. Framgångsrika säljare har i högre grad en resul­tatorienterad försäljningshunger.

9. Mer effektiva säljare har en större experimentlust och utvecklar efter en tid i sin säljfunktion en egen arbetsmodell för genomförande av säljarbete. De föredrar att lära sig genom aktiv och experimentell verksamhet.

10. Duktiga och framgångsrika säljare är mer egen­orienterade än genomsnittssäljaren och har liten to­lerans mot människor som sätter sig på tvären.

11. Säljare som lyckas bättre är oftare positiva i sin grundsyn. De tänker ”plus-tankar”.

12. Det förefaller som om mer framgångsrika säljare har en lägre ”grundspänning” i sitt säljarbete. I en knivig förhandlings- och säljsituation skapas därtill en balanserad tilläggspänning.

13. Framgångsrika säljare har liksom genomsnittssälja­re en hög framgångsönskan. Skillnaden ligger i rädslan för kritik där mer effektiva säljare har en betydligt lägre kritikrädsla.

14. Framgångsrika säljare har en högre tendens att ar­beta utanför de normer som i en säljorganisation gäller för affärsmässiga principer och planerings­regler.

15. Mer effektiva säljare har ett större behov av att ibland dra sig tillbaka till självständighet än genom­snittssäljare.

16. Mer effektiva säljare har till skillnad från genom­snittliga säljare en högre social kompetens samt en högre kommersiell- och verkställarkompetens än genomsnittssäljare. Dessutom, vilket är något för­vånande, är mer effektiva säljare oftare i lägre grad orienterade mot kunskap och fackkompetens.

17. Mer effektiva säljare har, med hänsyn till gällande faktorer och de krav som en situation ställer på ett beslut eller ett agerande, en högre förmåga att an­passa sitt eget beteende för att motsvara situatio­nen.

18. Den mer effektive säljaren har en övertro på egen förträfflighet. Han anser själv att han är förträfflig.

19. Den effektive säljaren har uppfattningen att han klarar det han vill. Han har en hög motivation och identifierar sig i hög grad med sitt företag. Han är vidare mycket intresserad av sitt arbete, är mycket självsäker och har en positiv syn på kunden i avsikt att öka affärsmöjligheterna.

20. Äldre och yngre bra säljare upplever sitt arbete som krävande men också utvecklande. De upplever att prestationer är något värdefullt som stärker själv­känslan. Känner också att stöd och uppskattning från omgivningen är viktigt. Uppskattar stor själv­ständighet i arbetet.

21. Det finns inga schablonmässiga personlighetsdrag som skiljer duktiga säljare från medelmåttor. Det finns många starka argument som säger att man kan lära sig att bli en duktig säljare. Man behöver inte nödvändigtvis vara född till säljare. Vi märker ex­empelvis att lusten att lära sig, motivation och pres­tationsorientering kan utvecklas hos individen själv eller påverkas av den omgivande miljön.

22. Framgångsrika säljare har en tendens att koncen­trera sig på det som ger resultat. De har många bollar i luften och tar tillvara de heta projekten.

23. Framgångsrika säljare har en tendens att ha försvar för uteblivna order.

24. Framgångsrika säljare har en tendens att ha fler förbättringsförslag på den egna organisationen än vad medelmåttorna har.

25. Mycket framgångsrika säljare är sällan tyngda av starka familjekrav.
Så lyckas du!

  • Analysera hur många av ovanstående 25 iakttagelser som stämmer in på dig?
  • Vad blir ditt svar?
  • Hur arbetar du vidare med den erfarenheten?

 
Nu – Lycka till med affärerna!
 
/ Rolf

Kommentarer inaktiverade.