Dina tankar om framgång är din lycka

Din tro på framgång
 
Mål för månaden
Under den närmaste månaden ska du ladda dig med positiva tankar.
 
Egenskaper som skapar framgång

 • intresse för kunder och engagemang i uppgifter och människor
 • förmåga att planera och frigöra tid för aktivt säljarbete
 • vilja att prova olika handlingsalternativ
 • benägenhet att lyssna i stället för att själv tala
 • mod att motstå negativa synpunkter och tvivel
 • energi och ihärdighet
 • vilja att experimentera och pröva nya grepp
 • stark framgångstro

En del undersökningar av personer som lyckas bättre än andra i säljarbetet tyder på att de efter en tid i sin säljfunktion utvecklar och experimenterar fram en egen arbetsmodell för genomförande av säljsamtal. De före­drar att lära sig genom aktiv och experimentell verk­samhet.

Känner du igen dig?

Samtalsanalyser
Vid samtal med säljare har jag försökt kartlägga hur säljaren etiskt och moraliskt ser på beslutspåverkan och manipulation i kontakt med människor. Det har varit intressant att ta del av deras syn på manipulativa tekni­ker. Helgar ändamålet medlen?

Mycket tyder på att duktiga och framgångsrika sälja­re är mycket egenorienterade och har liten tolerans mot kunder som sätter sig på tvären. De använder då mani­pulativa tekniker i syfte att få kunden att inse ”det rätta”.

Gör du också så?

Tankar hos framgångsrika säljare
Positivt eller negativt tänkande påverkar i hög grad ditt arbete och din motivation. Förutsättningarna är helt olika för två säljare där den ena säger: ”Jag hittar säkert på någon kundlösning – det går fint – det löser sig”, medan den andre resonerar: ”Det blir nog ingen affär – det går snett – den här ordern får jag nog inte”.

Dessa ”inre samtal” förstärker den uppfattning som du har om ditt arbete och dig själv samt den kund­situation du står inför. Resultatet av detta ”inre sam­tal” leder dig ofta till att reagera enligt innehållet i samtalet; de inre tankarna påverkar och styr dina reak­tioner och beteende.

Vi kan därför tala om ”plus-tankar” (+) och ”minus­tankar” (-). Dessa plus- och minus-tankar påverkar psyket och målorienteringen hos dig. Plus- och minustankar påverkas av den psykosociala miljö som omger dig. Därför är det intressant att studera hemmet, arbetsmiljön, kollegerna, belönings­systemet, normerna kring prestationsstandards, upp­muntran och stöd.

Plus-tankar framkallas av positiva tankar, känsla av tillfredsställelse och belåtenhet, lågt behov att försvara, vilja att gå rakt på sak och vara offensiv, hög målsättning och vilja att våga satsa, frihet från presta­tionsångest, högt självförtroende och styrka, frihet från konflikter, gott humör och glädje, harmoni och trygg­het, laddad koncentration, motivation och viljestyrka, entusiasm för uppgiften.

Minustänkande framkallas av negativt ”inre samtal”, känsla av att allting går snett och ingenting passar, hög självförsvarsnivå, undfallenhet och defensivitet, ovilja att våga satsa, ångest över missade affärer, osäkerhet och handlingsovilja, konflikt- och problemfylldhet, all­var och tungsinthet, obalans och otrygghet, obeslut­samhet och splittring, nervositet och passivitet, ointres­se för säljarbetet och tristess.

Läggning och psyke
Ditt arbete sker i oförutsedda situationer, vilket skapar en hög grad av stress och spänning i ditt arbete. Du har i botten en ”grundspänning”. I en knivig förhandlings- och säljsituation skapas därtill en tilläggsspänning. Den totala spänningen utgörs av sum­man av dessa båda.

Så lyckas du!
Ladda dig med:

 • positiva tankar
 • känsla av tillfredsställelse och belåtenhet
 • lågt behov att försvara
 • vilja att gå rakt på sak och vara offensiv
 • hög målsättning och vilja att våga satsa
 • frihet från presta­tionsångest
 • högt självförtroende och styrka
 • frihet från konflikter
 • gott humör och glädje
 • harmoni och trygg­het
 • koncentration, motivation och viljestyrka
 • entusiasm för uppgiften.

 
Nu – Lycka till med affärerna!
 
/ Rolf

Kommentarer inaktiverade.