Ditt uppträdande

Rolf Laurelli är en av grundarna till Konsulthuset och bloggar på stjarnsaljarna.se Läs hans april-blogg nedan.

Ditt uppträdande

Ingen garanti för framgång

Mål för månaden
Under den närmaste månaden ska du fokusera på ditt eget uppträdande och dina aktiviteter.
Rätt metod i rätt situation
Även om två personer provar samma metod blir resultatet ändå inte detsamma. Det finns ingen metod som ensam garanterar framgång. Bland de faktorer som i hög grad bidrar till framgång finns en som är tydligare och viktigare än någon annan:

Framgångsrika säljare försöker i mycket hög grad att vara sig själva. Den roll de spelar i förhållande till andra motsvarar deras grundläggande personliga egenskaper. De använder sig av en teknik och metoder som passar deras personlighet. Detta ökar påverkningsgraden i de­ras övertygelse i och med att de efterlämnar ett ihållan­de intryck, beroende på äkthet.
 
Det är nämligen så att när vi är ärliga, naturliga och okonstlade säger vi samma sak med kroppsspråket som med ord. Dessa två uttrycksmedel förstärker och kom­pletterar varandra. Oavsett om någon är vänlig eller fientlig så vet andra var de har honom. De känner en trygghet i sin övertygelse om vad han kommer att göra.
 
Mindre framgångsrika människor söker däremot ofta efterlikna förebilder och använder en teknik som inte alltid passar deras person eller är en motsats till det naturliga. Detta ger intryck av att vara en instuderad teknik.
 
Är du äkta eller försöker du efterlikna någon?
 
Påverkande faktorer
Vid en del av de studier jag har genomförts inom flera säljorganisationer har det framkommit att framgångsri­ka säljare har ett mer aktivt agerande och handlar snab­bare än övriga. I säljarbetets natur ingår att påverka människor såväl inom som utom företaget. Det verkar som om framgångsrika säljare i högre grad tar kamp för att uppnå sina mål. Denna framåtanda uppvisar en energi som ger intryck och påverkar inlevelse, utbyte och kraft. Det kan påver­ka såväl eget som andras beteende i effektiv riktning.
 
Är du själv snabb i agerande och handling?
 
Säljande beteende
Ett säljande beteende påverkas av flera komponenter. Ett område är erfarenheter utifrån praktisk lev­nadsvisdom som säljaren fått genom observationer av och insikt i sätt att påverka det spel som finns mellan människor. Ett annat område omfattar säljarens medve­tenhet om vad som skapar kundbehov. Ett tredje är den inneboende viljan och kraften som driver säljaren fram­åt i hans agerande. Produkten av detta beteende ut­mynnar i kamplust som skapar en nyttig aggressivitet och hög motivation i kampen att lyckas med det han håller på med.
 
En sammanfattande formulering är att dessa säljare har en resultatorienterad försäljningshunger. Regeln verkar enkel – ”hungriga” säljare lyckas med sitt säljarbete, medan ”mätta” säljare inte lyckas. Det handlar om kamplust. Denna för­säljningshunger och höga motivation grundar sig oftast på individens privatfaktorer, bakgrund och den aktuella försäljningssituationens villkor. I ett försäljningsföretag kan man troligtvis inte ändra på bakgrundsfaktorerna, men genom säljledning, motivationsåtgärder och ut­vecklingsprogram kan man i hög grad påverka individen i den aktuella situationen.
 
Finns en miljö där säljaren offentligt uttalar ”jag kommer att klara det här”, är det mycket sannolikt att han kommer att anstränga sig till det yttersta för att klara sitt mål. Genom det offentliga uttalandet skapas ett ytterligare yttre tryck på måluppfyllelse.
 
Låter du andra få reda på vilka mål du sätter upp för dig själv?
 
Så lyckas du!
Frigör dina framgångsfaktorer:

  • Visa intresse för kunder och engagemang i uppgifter och människor
  • Visa förmåga att planera och frigöra tid för aktivt säljarbete
  • Visa vilja att prova olika handlingsalternativ
  • Visa benägenhet att lyssna i stället för att själv tala
  • Visa mod att motstå negativa synpunkter och tvivel
  • Visa energi och ihärdighet
  • Visa vilja att experimentera och prova
  • Visa stark tro på framgång 

 
Nu – Lycka till med affärerna!
 
/ Rolf

Kommentarer inaktiverade.