Roberto Picornell

Roberto Picornell

 

Du som uppdragsgivare står antagligen i situation där du behöver information, kunskap eller inspiration för att förändra och/eller förstärka någonting i framtiden. Det kan vara strukturella, kommunikativa eller någonting annat som du vill utveckla för din organisation. Genom att arbetat både som konsult och chef både i mellanchefsnivå och i ledningsgrupp har det gett mig en erfarenhet där du som kund både får ta erfarenhet av lyckade projekt och varför en del projekt inte lyckas (ibland misslyckas vi, erfarenheterna från dessa är ofta lika viktiga inför framtiden).

En kort summering av mina erfarenheter och tjänster. Är utbildad marknadsekonom och började min karriär inom telefonförsäljning som efter ett par år ledde till en Key Account Management tjänst. Därefter har jag arbetat i olika ledande befattningar under 20 år och de senaste 5 åren som konsult. Några av de roller som jag har haft är säljchef, regionchef, försäljningschef och utbildningschef samt har också erfarenhet från att vara medlem och även som ordförande i ledningsgrupper.

Exempel på uppdrag: Organisationsutveckling (försäljning, kundservice), Försäljningsledning, OBM (Organizational Behavior Management) Förändringsledning, Målstyrning, Träning för Säljare, Kundservice, Ledarutvecklingsprogram, UL Utvecklande ledarskap, Situationsanpassat ledarskap, Teamutveckling, DISC, Mentor/Coach.

Mina viktigaste värderingar: Inspiration, Verkställighet, Respekt

Strategisk kompetensutveckling kopplar till företagets målsättningar = ROI

2015 kom en *undersökning som har kartlagt 51 stora internationella företag som visar att hälften (50 %) av de utbildningar som görs bara utgår från företagets behov och målsättningar. Resterande av utbildningsinvesteringen är kanske inte helt bortkastad men mycket av de pengarna kan antagligen sparas eller användas på ett bättre sätt. Att arbeta utifrån den strategiska kompetensutvecklingens synsätt så ger det bättre ROI och resultat för er kompetensutveckling.

Hur arbetar vi med strategisk kompetensutveckling? Vi tar hänsyn till tre dimensioner varför, vad och hur. Vår uppgift är att se till att hur: et leder till en bestående beteendeförändring som är kopplat till uppdragsgivarens affärsplaner och mål. T.ex. vill uppdragsgivaren öka kundnöjdheten så förmedlar vi kunskap och tränar varje medarbetare så de agerar utifrån önskat beteende. Vi beteendeförflyttar organisationen eller delar av den. Det finns fler yrkeskategorier som vi arbetar med. Rådgivare, kundservicepersonal, tekniker, säljare eller hela organisationens medarbetare. Nedan en kort beskrivning av innebörden av:

  • Varför: Vi ska göra det vi ska göra (oftast initiativ från ägarna/ledningsgrupp). Det kan handla om t.ex. öka marknadsandelar, vinst fokusera, öka kundnöjdheten, innovation
  • Vad: Vi ska göra för att nå de direktiv ägarna/ledningsgrupp har bestämt, Exempel på detta är utforma affärsplaner, strategier, nya strukturer och vilka målsättningar som vi har
  • Hur: Vi skapar beteendeförändringar kopplat till varför och vad. Då behöver vi kunna beskriva hur önskade nya beteenden tar sig uttryck, vilka processer och arbetsmetoder som stödjer beteendet. Det är på hur: et vi fokuserar på i våra uppdrag är hur får vi förändringen/kompetensutvecklingen i mål? Referens: * Buus 2015

Vi har kunskap inom förändringsledning kopplat till beteendeförändringar utifrån evidensbaserad fakta

Hur låter vi utbildningspengarna att bli effektiva och inte bara en kortvarig inspiration för medarbetarna? Vi arbetar med inspiration (en förutsättning för att få med sig publiken) men i en struktur där resultatet ni får som uppdragsgivare är en positiv förändring i form av ändrade beteenden som kopplas till de affärsmål ni har.

Köper du som uppdragsgivare en utbildning eller förändrat beteende?

Vetenskapen har nu mer än 80 års erfarenhet av beteendeforskning (t.ex. KBT) och över 30 års erfarenhet av beteendeförändringar i organisationer (t.ex. OBM) Det finns väl dokumenterad forskning om att arbeta med beteendeförändring, de studier som finns internationellt så leder ca 93 % till förbättringar (Komaki, 1998).
Utbildning kan ge förändrat beteende, vi vet hur man kombinerar utbildning kopplat till förändringar och beteendeförändring och/eller förstärkning.

Vår största tillgång är våra medarbetare, de skapar relationerna till våra kunder och ger oss vår kultur. Paradoxen vid förändring är att vi inte alltid vill förändras. Många vet kunskapsmässigt att det är viktigt men emotionellt har medarbetarna ibland svårt att ta steget in i förändring. Vi bidrar med vår kunskap och erfarenhet i att leda förändringsarbeten, vi förstärker och förankrar nya önskade beteenden i organisationen, vilket ger er värde för er investering.

”Planning is Everything”

I stort som smått vill vi att er investering ska bli så bra som möjligt. För att göra det enkelt för dig som uppdragsgivare och konkretisera effekter på er investering så har vi tagit fram några punkter för att säkerställa kvalitét i genomförande processen.

Vi går igenom tillsammans:

  • Analys (eget analys verktyg)
  • Planering (tider med anpassning till organisationen, lärarlett, virtuellt, annat)
  • Genomförande (anslag, koncept, material, beteendeförändring, kunskapsförändring)
  • Effektmätning (t.ex. marknadskapital, humankapital, ekonomisk effektivitet)
  • Uppföljning (förankring i organisationen, nyckelområden säkrade, drift framåt)
  • Utvärdering (vad gick bra? vad kunde vi göra bättre? nästa steg)
  • Du kan nå helt andra resultat än tidigare om du arbetar med Strategisk kompetensutveckling. Du skapar mer värde för pengarna i din befintliga utbildningsbudget. Vi hjälper dig med fokus på hur du ska göra förändringen. Det skapas en röd tråd från dina strategiska målsättningar till din kompetensutveckling och resultatet kan mätas i ökad ekonomisk effektivitet, ökad kvalitét och ökad medarbetarnöjdhet.

Utifrån min långa erfarenhet och tillsammans med ett stort intresse för forskning och vad som faktiskt är bevisat gör förändringar och som skapar effekt. Jag kopplar ihop de strategiska affärsmålen till rätt aktiviteter för nå resultat och det skapar ROI för dig som uppdragsgivare. Jag hoppas du ger mig chansen att få vara med i din utvärderings ”runda” när du ska välja leverantör i framtiden. Med passion, erfarenhet och en pedagogisk förmåga samt fokus på resultat så kommer vi tillsammans nå dina målsättningar.

Ser fram emot ditt samtal!

Bästa hälsningar

Roberto Picornell

Vill du veta mer ring Roberto på 070-587 37 33 eller maila roberto.picornell@konsulthuset.se@konsulthuset.se

Mer information om vilka företag jag har arbetat för finner du på Linkedin

Kommentarer inaktiverade.