Coaching

Coaching

 

Vi arbetar med ledarskaps-, medarbetar- och karriärcoaching, både individuellt och i grupp. Uppdraget startar med ett första samtal där vi skapar grunden i coachingsamarbetet. För att skapa en så framgångsrik coachingprocess som möjligt så lägger vi stor vikt vid att skapa en stabil grund. Vi träffas för att säkerställa att personkemin stämmer så att samarbetet andas både tillit och trygghet. Vi arbetar utifrån ICF´s (International Coach Federation) etiska riktlinjer och råder under tystnadsplikt.

MÅL
 MED COACHINGEN
 • Bli säkrare och mer framgångsrik i din roll, tydliggöra mål och strategier
 • Få perspektiv på den egna situations utmaningar samt medvetandegöra styrkor och förbättringsområden
 • Utveckla din kommunikationsförmåga för att få ökat genomslag i dialogen med andra
 • Bli duktigare på att kunna ge och ta emot konstruktiv feedback
 • Förstå dina egna drivkrafter och motivera dig själv samt öka förståelsen för andra som du ska samarbeta med
 • Du skapar din egen verktygslåda och handlingsplan för fortsatt utveckling
VÅR ÖVERGRIPANDE PROCESS VID COACHING

pilcoach

När vi skapat grunden så diskuterar vi tillsammans med dig målet/målen med coachingen, utforskar ditt nuläge och analyserar ditt önskade läge. Därefter skräddarsyr vi innehållet i coachingen för att skapa struktur och säkra måluppfyllelse. Vi sätter del- och slutmål och definierar olika aktiviteter som leder mot uppsatta mål och de beskrivs i en individuell handlingsplan.

Vi hjälper dig att förflytta dig utanför din trygghetszon, för det är där en verklig förändring kan ske. Att bryta mönster är en framgångsfaktor för önskade förändringar och vi arbetar med att förstärka dina styrkor samt coachar dig på att träna på dina förbättringsområden. Träning är nyckeln till ett förändrat beteende eller en ny vana, så därför arbetar vi med hemuppgifter mellan varje coachingtillfälle.

Under coachingprocessen involverar vi gärna ansvarig chef. Anledningen till det är att vi ser att det ökar förståelsen och säkrar klientens förändring/förflyttning över tid och inte minst för att involvera chefen i förändringsprocessen. En involverad chef kan på så sätt stötta och coacha samt säkerställa en bestående förändring, även efter avslutad coaching.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VANLIGA TEMAN FÖR COACHING
 • Vill utvecklas i rollen eller vill ta nästa steg i karriären
 • Vill skapa en proaktiv och säljriktad kultur, öka det egna initiativet
 • Öka engagemang och motivation, vill förstå de bakomliggande drivkrafterna
 • Olika typer av samarbetsproblem, tydliggöra roller och ansvarsområden, sätta gränser och skapa spelregler
 • Vill utveckla sin kommunikation och tydlighet
 • Finns inget förtroende och tillit mellan olika personer, vilket tar mycket energi
 • Vill bli bättre på att dra gränser och att säga nej
 • Känner sig överbelastad, har svårt att särskilja och prioritera vad som är viktigt. Kan också vara att hitta en bra balans mellan arbete och fritid

Vi använder beprövade koncept och verktyg med stark koppling till forskning och praktisk erfarenhet som vi vet håller hög kvalitet. De konsulter som jobbar med nedan beskrivna koncept i våra uppdrag är certifierade. Vi erbjuder vår expertis inom området och bemannar med rätt konsulter för att leda vår del av processen.

Vi ger dig nya kunskaper, möjlighet att träna, erfarenhetsutbyte med andra samt verktyg för
att lyckas.

Vill du veta mer ring eller maila till:
Tiina Piippo Hagman på 073-839 18 81, tiina.piippo.hagman@konsulthuset.se

Kommentarer inaktiverade.